by Max Barry

Latest Forum Topics

Advertisement

1

DispatchMetaReference

by The Empire of Pax Operia. . 5 reads.

Op's fixing your factbook 1 (wip)

Link
SZAVITYE VAŠIJT RASZÚM|Vídyȯ|Ȯbajszȯk|Teknȯlĵíėo|Szúkȯ|Zravida|

Úkraȓnskí Zelenskí valȯjzím prí byivėo rúkȯvastka byt ĵenitsztrȯs Rúskí „píyeta kolum“
Prȯĵodínėo: https://www.bbc.com/news/world-europe-53281086

Sz zerȯ: Jonah Fisher (Jȯnah Fišur)
BIT Kíyev kontoka
5 Lipyetsz 20

[url=https://postimages.org/]
Porȯšenkȯ prȯgratzí myaktȯšíyȯ bas Úkraȓnskí Predítzaȓ byivėo štoríjŕnȯ.

Úkraȓnskí byivėo Predítzaȓ Petrȯ Porȯšenkȯ mašėo valȯjzím mínjgȯ naštúpinka, Volȯdymyr Zelenskí, byt preslídamjŕí mínjgȯ prí súdebna bas „odmisty“. Dĵent Porȯšenkȯ dazhaldídel takoĵ njkȯlȯ hiljda ĵenitsztrȯkty bas pret prȯba svȯpújŕkȯs prí Kíyev byivėo tszanėo. Mínva tívleg pȯjŕí 20 rúĵ raĵleditíėo mín pȯljdȯskí vata politszní podbúĵamel tsínye. Dĵent Porȯšenkȯ pȯljdȯvel kontokty [BIT] mínjgȯ myaktȯšíyȯ príszka mašel bas Rúskí ĵenitsztrȯs pametata prȯvrakjŕí bas grav krȯmȯskí pȯszisjsdȯ. Dĵent Porȯšenkȯ pȯljdȯvel kontokty [BIT] mínjgȯ myaktȯšíyȯ príszka vyisplyzí Rúskí ĵenitsztrȯs pametata prȯvrakjŕí bas grav krȯmȯskí pȯszisjsdȯ. Szest byivėo sešt štoríjŕna Kíyev mašėo úmbil jŕatjszda drȯbny jŕatėo vašú septísztí impútskí ĵenitsztrel prí Rúsėo prí ítsėo Úkraȓnėo.

Link

Ĵakȯ pytjazím ȯlrí myaktȯšíyȯ pȯštakty šíší úbotríbzí prí mínjgȯ kampanėo atlat myaktȯšíyȯ byt byivėo štoríjŕnȯ, prídlaȓgtȯs ší glosȯs bas Dĵent Zelenskí by zrat saȓglí glosȯs bas Rúskí Predítzaȓ Vladímir Pútin, Dĵent Porȯšenkȯ pȯljdȯvel mí mašel úmbil demonstíkel saȓglesz. „Tíší ednȯz štašna vyštȯ [lauvda] prí makíėo kú tíší bledny,“ mí pȯljdȯvel. „Ent szaĵalȯst tsíva saȓglesz. Rúskí szȯvetíyȯ píyeta kolum strumní ríszvȯstjŕí dúštȯ grav ímaȓ prí Úkraȓnėo.“
Link
„21 April: Rištjszda vybrid!“ - Porȯšenkȯ myaktȯšíyȯ pȯštaka demonstíkel mínjgȯ tívleg Vladímir Pútin, nlíėo mínjgȯ súprnik Dĵent Zelenskí.

Dĵent Porȯšenkȯ pȯljdȯvel ší mínjgȯ naštúpinka by nlíėo „Dȯška byt Pútin“, ent ší mínší „nlí prozgȯdel“ íȯ ší súšestrȯval segda pametata takoĵ Rúskí spijŕúvjsȯv vnútrišny mínjgȯ szestpol.

Pytjazím bas apȯvijŕ, Predítzaȓ Zelenskí pȯljdȯvka pȯljdȯvel „kaĵdy politszska mašėo dararmȯdya bas kaĵdy mníėo mín iszratye bas mínjgȯ glosȯkty“.

Pútin podgravye pȯstdval byt APS bas trovȯskís durga vlakjszdabon
Prȯĵodínėo: https://www.reuters.com/article/us-russia-putin-rainbow/putin-mocks-u-s-embassy-for-flying-rainbow-flag-idUSKBN2442EQ

Sz zerȯ: Pȯlína Ívanȯva íȯ Tom Balmforth
MOSKOV (Reuters)
3 Lipyetsz 20

Link
Identiky pols jŕest vlakjszdabon vevdejŕny APS pȯstdval vnútrišny Moskov.

Predítzaȓ Vladímir Pútin, Vinnyer podgravzí APS pȯstdval vnútrišny Moskov bas trovȯskís durga vlakjszdabon bas svertȯvajŕ dararmȯdjsdȯ byt RPP, prídlaȓgtȯs tsí ȯdbratszȯzí vybrid byt pols byt pȯstdval praȓsty. Mínjgȯ szibadbí vyisplyzí prí avzdúlėo narúdska glosȯs prí konstúvjní reformty ší za'horntel valtȯszdatíyȯ šrantȯs sí'ȯĵenskí brevstíyȯ ĵakȯ spekifní pramȯjŕníkíyȯ miĵní dȯška íȯ babėo. Pútin pȯljdȯvel prȯmešjŕíny byt APS pȯstdval bas trovȯsk RPP jŕest vlakjszdabon „demonstíkel níjŕtȯ ȯlrí pȯstdval praȓsty“. „nín tsíva dúštȯ orbjŕelȯ mímȯší. Tiy maš pȯljdȯvel ȯlrí tsí mnȯĵí times, íȯ našty pȯszisėo is jtjskȯ,“ pȯljdȯvel Pútin, koyėo mašėo pȯsmotrjzím bas prȯmešjŕíny Rúsėo zet Libaliz zapszta donjŕaȓėo íȯ szȯvetjŕaȓ míšebye takoĵ Rúskí Pravos Slavan Bisztrín. „Ajnȯ, tiy minȯvatȯzí pravotsa bortímjŕí hȯmȯsekskí propagandėo pošrad rašnȯštėo. Ĵaka kasz? dȯlsorba lauvda nȯvet vyeš, sȯsztajŕ sprí vȯsken íȯ potȯnm rištėo ĵinhí maš priyslȯvijŕ“.

Zakonȯdaȓ mašėo úmbil úbotríbzí bas szatmajŕ gaȓ jŕest svertȯvajŕjsdȯ íȯ areštėo gaȓ dararmȯdjsdȯ aktívistȯv.

Srbėo demonstíkėo jvny jŕatjka lenúkidȯv kúpitel zet Jŕinėo bas narĵilskí jŕas

Prȯĵodínėo: https://www.rferl.org/a/serbia-shows-drones-purchased-from-china-to-public-for-first-time/30706267.html

Sz zerȯ: RDE/RD Balkanskí Szyezdyest
RDE/RD Balkanskí
4 Lipyetsz 20

Link
Jŕatjka lenúkidȯv zet Jŕinėo prí demonstík prí Batajnika vȯjny lenúkidtsz maĵny Belgraȓd.

Srbjskí Predítzaȓ Aleksandar Vúkik by pȯsmotra prí vȯjny lenúkidtsz prí Batajnika, maĵny Belgraȓd, zav vȯjny jŕinȯvnikȯv demonstíkel drȯnȯv sídetjŕí prí makíjszda stíĵkanski. Kontokty sísztí drȯpúta mȯĵnȯst bas fȯtȯgrafa lenúkid. „Ta maš dalgovȯsty raszprostsí, ta drȯpútajŕ stríba prí tszȯp zet údaljnost byt 9 kilmetrȯv íȯ tsútȯvat turen, dopȯjniv byt zaĵmlívy bas Srbėo vynȯs vnútrišny szloyėo strana“ Vukik pȯljdȯvel, pormúĵís bas Srbjskí N1 telíviĵon. Vúkik pȯljdȯvel kontokty prí Istȯėo konfurentszíėo ší Srbėo mašel šȯdenel bas sústrúdnatjŕ takoĵ Jŕinjskí szarkertȯa prí sústrúdnatía teknȯlĵíėo dazhaldíd ĵaka Srbėo byes búda kezpí bas stȯpyatskí ambí szestpol byt nlí-dȯška lenúkid. Úbajŕí Vúkik odklȯnjzím bas apȯvijŕ vȯprȯs tsútȯvatjŕí sína byt vȯjny teknȯl šendyskí, pȯljdȯvjŕí ší vísí ambí panjŕȯty va dȯvėo, nlíėo dyprava šílída stȯpyatskȯzí takoĵ Jŕinėo. Vosz takoĵ sešt CH92-A drȯnȯv, Srbėo kúpitel bišketȯv bas lenúkid poníkȯėo sísztí demonstíkel vȯbok ĵinha prí demonstíkíėo. Búdata úbotríbzí bas praska.

Orúší panjŕȯty byt Srbėo, spekifní šílída zet Rúsėo, maš vyisplyzí veszt prí ambí Brúszels íȯ Vašínton. Úbajŕí, CH92-A drȯnȯv va nlíėo prí saszĵȯna spíska, pormúĵís bas Srbėo.

„Tiy zpíka prȯgratȯs vísí“: Iszglat zet bídna vyštȯ tsíyinty byt makíėo prí pandímíėo.

Prȯĵodínėo: https://www.ft.com/content/f45afb9a-aaa3-4434-8d3b-b56e24f0cb37

Sz zerȯ: Penszúíní Jŕasȯv kontokty
Penszúíní Jŕasȯv
5 Lipyetsz 20

Link

Poníkȯėo 73 bídna vyštȯ tsíyinty byt makíėo kaszty vszíma zet bont prí lenĵd kȯmrtėo šȯdensílída — va tsútȯvatel ĵakȯ bídna vyštȯ íȯ vyštȯs akradȯpní beszbrany narúdȯv — drȯpútajŕ prekúsvaȓn valg plaȓtskty bas jŕinȯvnik kredytka bas ȯsztatokjŕí byt tsí štoríjŕnȯ krȯ orbjŕelȯ šȯdenel prí rúkȯvastjŕí narúdȯv byt G20 szestpol prí April, drȯpútajŕȯ ĵinha poníkȯėo penszúíní dúkjŕí prszest. Mnȯĵí praȓsty prí šílída tsíyinty do nlíėo maš identiky elȯn.

Lauvda koyėo maš pradkael bas búdȯvajŕ ȯbajszȯkȯv íȯ daĵalt ĵinhí szívȯbitȯs stadjsdȯ šȯdit saȓ pȯtensalní dištav prekranėo prȯgraty.

Úngarskí Predítzaȓ dzhev prí Úkraȓnėo íȯ Rumanėo, szatmajŕ szamursvȯs ríszkty

Prȯĵodínėo: https://www.reuters.com/article/us-hungary-president-ukraine-pollution/hungarian-president-calls-on-ukraine-romania-to-stop-polluting-rivers-idUSKBN2481JN

Sz zerȯ: Krisztína Than
BÚDAPESZTA (Reuters)
7 Lipyetsz 20

Link
Plasztik traȓt pȯsmotra prí ríszka Tisza maĵny Tiszafured, Úngarí

Predítzaȓ byt Úngarí veszvaȓnėo prí Úkraȓnėo íȯ Rumanėo Vivtor bas szatmajŕ szamursvȯs dva glavnȯ ríszkty ší prilivska preszt Úngarí prȯsa pútopėo prí byivėo tszanjsdȯ drútjzím „múšrȯtjní kȯvurekėo“ byt plasztik bútilka zet súsídȯv. Pisma zapískatȯv bas Úkraȓnskí Predítzaȓ Volȯdymyr Zelenskí íȯ Rumanskí Predítzaȓ Klaus Íȯhannis, ȯglorȯzí prí jŕinȯvnik inturnet stranísa byt Predítzaȓ Janȯs Adur, Adur pȯljdȯvel Úngarskí zardzarjŕíyȯ sísztí nlíėo kezpí bas jŕisztmyet vyeš vísí traȓt prí Tisza íȯ Szamos ríszkty. „Tsíva raszȯjŕȯvjŕí ší osenaĵínėo byt Tisza ríszka takoĵ traȓt mašėo nlíėo úmbil szimneĵgȯzí - íȯ pȯszye priszyezdís zpíka bas slaby ekȯsyestėo byt ríszka“ Adur pȯljdȯvel prí zapískat saljzím bas Zelenskí. Mín pytjazím Úkraȓnskí Predítzaȓ bas szyezdyest roszpútėo dílȯ pratsvilí. „Našty mašinȯstrȯĵena va nín dalgovȯskí kezpí vyisply ȯdapatskí sog ší pristí prí nín szatmas kilkrístȯv“ Adur pȯljdȯvel. Adur, koyȯ ímaȓ prí Úngarskí politszna dúštȯní tseramȯníjní, pȯljdȯvel prí zapískatȯv, szest šrídny byt Yún Úngarskí zardzarjŕíyȯ mašel oddalitel 938 kúban metrȯv byt traȓt zet Tisza ríszka íȯ 846 kúban metrȯv byt traȓt zet Szamos ríszka. Ednȯz glavnȯ ríszkty prí Ítsėoskí Eurȯpas, Tisza, pojŕtėo vnútrišny Úkraȓnėo íȯ prilivskye preszt Úngarí, pȯlasztpí Dúnyab vnútrišny Srbėo. Szamos prilivskye zet Rumanėo bas Úngarí íȯ šȯditėo saȓ Tisza zdesz. Orbiskí szamursvaíyȯ prí dva ríszkty mašėo úmbil dílȯ bas štoríjŕna.

Predítzaȓní búra byt Úkraȓnskí íȯ Rumanskí sísztí nlíėo ostmyení desponbil bas kȯmemtor.

Maszídonskí Pivijŕ pȯlszíėo megtalye 211 emigrantȯv vpakȯvals prí purszarka prí Greka pír

Prȯĵodínėo: https://www.euronews.com/2020/07/07/police-in-north-macedonia-find-211-migrants-crammed-into-truck-at-greek-border

Sz zerȯ: Eurȯpaskí-istȯėo takoĵ (AP)
Eurȯpaskí-istȯėo takoĵ (AP)
8 Lipyetsz 20

Link
Purszarka pȯnka jŕekszmyet pȯĵdú stíĵkan pȯdpí prí povúdnyska pír Maszídonėo Pivijŕ takoĵ Gríkėo, maĵny Gevgelija, 2019

Pȯlszíėo byt Maszídonėo Pivijŕ maš megtalyezí 211 emigrantȯv — za'horntjŕí 63 rašnȯštėo — vpakȯvals prí purszarka maĵny pír takoĵ Gríkėo. Purszarka by szatmaav prí pír pȯlszíėo zavhȯ vekturnaš Pȯnídal atlat rútanėo nadgledty prí stranaskí stíĵkan maĵny línėo Gevgelija. Pȯlszíėo pȯljdȯv ší 144 byt emigrantȯv va zet Bangladeš íȯ 67 zet Pakistan. Purszarka pȯnka, 27 korȯel Maszídonskí Pivijŕ narúdskí megtalzí prí pȯlszíėo dyprava ĵakȯ „EP“ by areštjzím. Ȯsȯbėo is aszsúm vȯladtzí prí gevgelija pȯlszíėo naȓdraĵėo pret tsínye va papkzí. Pȯlszíėo búrȯkty zet Stranaskí Tsentrí bas Pír Spradty íȯ Imigraĵėo pȯljdȯv purszarka vȯladtzí Skȯpėo registraȓsėo. Emigrantȯv sísztí areštjzím íȯ prȯmešjŕínzí bas a tarkȯ prívȯszíyȯ tsentrí prí Gevgelija jŕekszís díportímíyȯ bas Gríkėo.

Surdat pȯlszíėo takoĵ szatmaav purszarka prȯmešjŕínȯs 32 emigrantȯv mašel vypadekel maĵny povúdnyska pír takoĵ Búlgarėo íȯ Gríkėo. Ȯšem lauvda sísztí prȯmešjŕínzí bas místny praszyestal, dva mašel tíĵkȯėo rinanílída. Pȯnka by areštjzím.

Maszídonėo Pivijŕ PM Zoran Zaev odstúpaȓtye szest byt szatmaav PE roszmye
Prȯĵodínėo: https://www.euronews.com/2020/01/03/north-macedonia-pm-zoran-zaev-resigns-over-stalled-eu-talks

Sz zerȯ: Alastair Jamieson
Eurȯpaskí-istȯėo takoĵ (AP)
1 Marjŕíis 20

Link
Ministur Premír Zoran Zaev.

Zoran Zaev odstúpaȓtzí ĵakȯ Ministur Premír byt Maszídonėo Pivijŕ Vinnyer, stȯpyatskíȯ steĵka bas klarjŕar krȯmȯskí íȯ April myaktȯšíya pȯsledjŕí orpúbavíjŕní byt Pramȯjŕníkíyȯ Eurȯpaskí bas pojŕtye pametatyȯda roszmye. Franszíėo Danzbėo íȯ Hollandėo, monjŕní odprȯzí pametatyȯda roszmye takoĵ Maszídonėo Pivijŕ íȯ Albaȓnėo, veszvaȓnjŕí bas valtȯszdat byt PE prȯtsdurty bas pragznȯs bretšera pametata. Protvínȯs prí Oktúm, vyisplyzí mnȯĵí raszȯjŕȯvsí prí Balkanskílída. Vnútrišny Maszídonėo Pivijŕ, zav Ministur Premír Zoran Zaev mašel drȯpúta vísí mínjgȯ politszskí vedga prí kzseltis bas dazhaldíd mínjgȯ tsíyina prí Eurȯpaskí pút, raszȯjŕȯvsí mašel úmbil úsȯszbenní grúb. Mínjgȯ odstúpaȓtyíyȯ, stȯpyatskmyet vúszmȯĵen jŕask myaktȯšíyȯ, by došavel bas Seĵdí Narúdskí íȯ politszskty porjdȯš bas glosȯs paszdískí prí stȯpyatskíȯ klarjŕar búrȯ, krȯmȯskí pȯljdȯvka Muamed Hoxha pȯljdȯvel.

Zaev Sȯslíny Demȯkrat krȯmȯskí iszgrzí kepzeg 2017.

Von der Leyen tívleg pȯtensal raĵleditíyȯ prȯsa oplakskí ȯlrí mesí prí myaktȯšíyȯ
Prȯĵodínėo: https://www.express.co.uk/news/world/1306197/EU-news-Ursula-von-der-Leyen-EU-Commission-Croatia-election-video-complaint-latest

Sz zerȯ: Joe Barnes (Jȯ Barns) BRÚSZELS KORESPONDNT
Iszraty
7 Lipyetsz 20

Link
Jŕinȯvnik oplakskí mašėo úmbil drútjzím vašú Komiszí byt PE Predítzaȓ Ursula Von der Leyen.

Vrúk eurȯkrats ursula von der leyen níhaĵ búda tívleg jŕinȯvnik raĵleditíyȯ prȯsa dílȯ pratsvilel nad mana ĵúdȯv prí svertȯvajŕíyȯ politszskí vídyȯ. Eurȯpaskí komiszí Predítzaȓ by valȯjzím byt mesí prí narúdskí myaktȯšíyȯ prȯsa ĵúdonskís prí vídyȯ bas vladítȯs Krúvatjskí demȯkrszí pramȯjŕníkíyȯ ší by pȯštzí ȯnlanėo prí tszanȯ. Mana vrúk pȯljdȯvka vyėo pȯljdȯvel „gríšty“ sísztí stȯpyatskȯzí, za'horntjŕí the úbotríba byt berlaymont sentralėo byt komiszí íȯ PE vlakjszdabon ĵakȯ tvȯ, ĵakȯ tsútȯvatjŕí vídyȯ, kaszty by sȯvel bas búda prí „ȯsȯbjní kepzeg“.

„Gríšty sísztí stȯpyatskȯzí íȯ tsíva grav bas osíraȓ ší gríšty va nlíėo pȯvtorȯzí“ pȯljdȯvka pȯljdȯvel.

Pútovanėo prípjtstúvíya: Rumanėo leĵtivye 22 šijŕkí tsíyinty bas „zelíní spíska“ za'horntjŕí Kabíȯda Pȯlaszt , Spanėo íȯ Belĵėo
Prȯĵodínėo: https://www.romania-insider.com/romania-green-list-more-countries

Sz zerȯ: Istȯėo Kȯmnatėo
Rumanskí Vnútrišnyka
7 Lipyetsz 20

Link
Rumanskí lenúkidtsz vnútrišny Bukarest.

Rumanskí zardzarjŕíyȯ maš aktúlatsíjzím „zelíní spíska“ byt tsíyinty bas kaszty pútovanėo prípjtstúvíya prodú bas korȯnėo-vírusz nín dalgovȯskí dȯstet biltší, leĵtivȯs 22 šijŕkí tsíyinty bas tsí spíska. Pútovanjkty szúttjŕí prí Rumanėo zet tsíyinty ší va nín dalgovȯskí spískzí va nín dalgovȯskí pytjazím bas pȯbytėo krȯ kúarentina abȯ domėo níszvastlíyȯ bas 14 pevna. Trovȯsȯv bas íȯ zet tsíyinty prí „zelíní spíska“ draȓští takoĵ daȓĵ pojŕtȯs Vivtor, Lipyetsz 7. Strumní spíska byt pametaty tsíyinty byt Pramȯjŕníkíyȯ Eurȯpaskí íȯ Eurȯpaskí Akradȯpskí Ȯbszar bas kaszty níszvastlíyȯ/kúarentina rútanjsdȯ va nín dalgovȯskí príporújŕatzí za'horntėo 32 pȯljdȯskí. Pošrad ĵinha, KP, Belĵėo, Danzbėo, Hollandėo, íȯ Spanėo. szygȯt spíska desponbil TÚTA. Prí leĵtivȯíyȯ, domėo níszvastlíyȯ takoĵ nlíėo príporújŕatzí bas lauvda pristís zet Kandėo, Morokȯ, Alĵíėo, Astraȓlėo, Rúandėo, Urúgiy, Japȯn, Kora Povúd, Gorĵėo, Bretšera Zílandėo, Túnisz , íȯ Tiȓlandėo. Ĵakȯ kifra byt pȯljdȯskí pírjŕí Rumanskí objŕanȯv dostep bas ĵinhí territories mašėo szibil byitnȯzí, ĵakȯ korȯnėo-vírusz kifrty prí Rumanėo ȯsztatokel kalb. Zdesz va hotby desa tsíyinty ší either do nlíėo askeptera Rumanskí pútovanjkty, vȯladtȯs ĵinhí hatyar bliškȯs bas segda, abȯ ta poníkȯėo prípjtstúvíya. Poníkȯėo sȯv Rumanskí pútovanjkty bas pȯbytėo prí kúarentina abȯ níszvastlíyȯ bas 14 pevna, DIGI24 kontzí.

Grúba vyštȯ prídpitsȯv maš úmbil askepterzí prí Norvígėo, Finnor, íȯ Maltėo, ĵakȯ Estíėo, Litúnėo, Latva, Íraland, Slȯvínėo, íȯ Slȯvajŕėo va pytjszda Rumanskí lauvda bas pȯbytėo prí níszvastlíyȯ abȯ kúarentina. Takoĵ, Rumanėo by nlíėo za'horntel prí Britzí krȯmȯskí spíska byt spúšjŕat zpíka tsíyinty.

Pútin byt Rúsėo íȯ xi byt Jŕinėo šȯden bas tlasúk akradȯpskí surabȯta
Prȯĵodínėo: https://www.reuters.com/article/us-russia-chna-economy/russias-putin-chinas-xi-agree-to-boost-economic-cooperation-idUSKBN2491XR

Sz zerȯ: Vladímir Sȯldatkin íȯ Pȯlína Ívanȯva
MOSKOV (Reuters)
8 Lipyetsz 20

Link
Rúskí Predítzaȓ Vladímir Pútin (orpúbavav) íȯ Genuralny Sekretar byt Komyejŕní Svertȯvajŕíyȯ byt Jŕinėo Xi Jinping (deszyny).

Rúskí Predítzaȓ Vladímir Pútin íȯ Jŕinjskí Predítzaȓ Xi Jinping šȯdenel bas tlasúk akradȯpskí surabȯta, za'horntjŕí prí siȓvat íȯ objŕan lenúkid prȯíszvedjŕí, Krímilėo pȯljdȯvel Surdat prȯsa ta roszmzí prí telífȯn.

Prí pȯljdȯvsí, Krímilėo takoĵ pȯljdȯvel ší ambí Pútin íȯ Xi pȯvalitzí šimerny szyezdyest byt Rúsėo íȯ Jŕinėo prí orbjŕelȯs takoĵ korȯnėo-vírusz pandímíėo atlat vrúk.

Biden szestpol pȯsmotrėo bas pȯlasztpí Demȯkrszí Pȯlitskí Sbjĵa takoĵ politszskí vȯnisekȯv.
Prȯĵodínėo: https://www.reuters.com/article/us-russia-chna-economy/russias-putin-chinas-xi-agree-to-boost-economic-cooperation-idUSKBN2491XR

Sz zerȯ: Valerie Volcovici, Joseph Ax, Trevor Hunnicutt
APS (Reuters)
8 Lipyetsz 20

Link
Byivėo Espra-Predítzaȓ byt Amerika Pȯlasztpȯskí Strantí íȯ Predítzaȓní kandidat Joe Biden.

Szestpolȯv szibratȯzí prí demȯkrszí Predítzaȓní kandidat Joe Biden íȯ byivėo vyznajŕekíyȯ súprnik Bernie Sanders vȯniszel politszskílída Surdat tszȯpel prí pȯlasztpís pȯlitskí sbjĵa, za'horntjŕí detel pȯlasztpȯsí pȯljdȯskí byt Amerikaskí prí stíĵkan bas atjp karbon ímišonȯv bas nȯjŕtȯ prí 2050. Biden íȯ Sanders, Libaliz koyėo by mínjgȯ oktob glavnȯ glavnȯ súprnik, stȯpyatȯzí sešt szestpolȯv prí Mȯĵí bas roszpútėo díla miĵní pȯlitskí sbjĵa prȯgresívnȯv íȯ tsentrístkty ĵakȯ ta iš prí 3 Nȯvimb myaktȯšíyȯ vašú Rípúblikanskí Predítzaȓ Donald Trump. Povísa szestpol pȯlasztpȯsí Demȯkrszí APS Prídstavjatka íȯ Sanders szȯvetjŕaȓ Alexandria Ocasio-Cortez takoĵ byivėo Sekretar byt Pȯljdȯv Ĵon Kerry, koyėo mašel ĵenitsztrel Biden. Príporújŕatyíyȯa draȓští pújŕít Demȯkrszí Pȯlitskí Sbjĵa platforma, pȯljdȯvsí byt tszȯpȯv pȯlitskí sbjĵa draȓští bíg ĵakȯ úmbilta síoav prí Aȓzgúst konvinszėo.

Link
Alexandria ocasio-cortez (Aleksandría Ȯkasíȯ-Kortez) APS demȯkrszí sȯtszalízka zet Bretšera Jork.

Dokúmentba vȯnisz njkȯlȯ bretšera politszskílída ší búdȯvajŕ prí biden’s eĵtíma. Ent ta útrajŕny grav vȯnisekȯv prí orėo, szȯbrȯdí spravídlivostėo, akradȯp, sztaujŕíyȯ, ravidskí-szyezdyest íȯ imigraĵėo ší níszvastlȯzí Demȯkrszí Pȯlitskí Sbjĵa atlat ĵinhí Predítzaȓní myaktȯšíyȯ vrímy gȯda, orpúbavíjŕí malkȯ kȯmnatėo bas Rípúblikanskílída bas barvíty ĵinhí protvínȯs ĵakȯ radíkalny.

RawReport